MY MENU

แหล่งหินอ่อน

บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาตแปลงประทานบัตรเหมืองหินอ่อนจากรัฐบาล ซึ่งเป็นแปลงที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีคุณภาพ ทำให้เราสามารถผลิตหินอ่อนแท่งขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้ และสามารถใช้เป็นวัตถุดิบส่งเข้าโรงงานของเราเพื่อผลิตเป็นหินอ่อนแผ่นสำเร็จรูปขนาดต่างๆ รวมถึงส่งเข้าโรงงานหัตถกรรมของเรา เพื่อผลิตและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตแปลงประทานบัตรจำนวน 3 แปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

แปลงประทานบัตร เขางอบ

ที่ตั้ง : ในเขตประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 148 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา
ผลิตภัณฑ์ : หินอ่อนสีขาวเทา สีขาวเทาลายแดง และสีชมพูเขางอบ

แปลงประทานบัตร เขาขาว

ที่ตั้ง : ในเขตประทานบัตรเลขที่ 17313/13637 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 229 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา
ผลิตภัณฑ์ : หินอ่อนสีดำ

แปลงประทานบัตร เขาโพเพ

ที่ตั้ง : ในเขตประทานบัตรเลขที่ 24869/14158 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 11 ไร่ - งาน 34 ตารางวา
ผลิตภัณฑ์ : หินอ่อนสีชมพูทับกวาง